XXVIII sesja Powiatu Białostockiego

Dodana: 23 maj 2020 13:33

21.05.2020 r. Rada Powiatu Białostockiego po raz kolejny w ostatnim czasie z powodu epidemii SARS-CoV-2 obradowała zdalnie w formie konferencji wideo.  Radni dokonali zmian w budżecie na 2020 r. w związku m.in. z planowaną przebudową mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki,  planowanym zakupem nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (działka nr 710/6 i działka 709/1 przy ul. Wiewiórczej), opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz), opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków).

Radni wyrazili zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach o rok terminu spłaty pierwszej i każdej kolejnej raty należności z tytułu zawartej w 2015 r. z Powiatem Białostockim umowy pożyczki na kwotę 1 500 000 zł. Rada powierzyła Gminie Czarna Białostocka zadanie, polegające na bieżącym utrzymaniu chodników, miejsc postojowych i zieleńców (oczyszczanie, koszenie traw i chwastów) w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie powiatu białostockiego za 2019 rok przedstawił zdalnie Komendant Miejski insp. Maciej Daniel Wesołowski.

PRZESTĘPCZOŚĆ - NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W 2019 R W PORÓWNANIU DO 2018 ROKU

2019 roku na terenie powiatu białostockiego ujawniono ogółem 1529 przestępstwa, podczas gdy w 2018 roku stwierdzono 1391 przestępstw co stanowi wzrost o 138 zdarzenia tj. o 9,92 %, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 70,61 %.

Była też przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu białostockiego, ocena stanu sanitarnego w powiecie i informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Kolenda opowiadała o wytężonej pracy PUP, z powodu ogromnej liczby wniosków od mikro przedsiębiorców, zainteresowanych  pożyczką w ramach Tarczy Antykryzysowej. W tej chwili, dzięki pracy urzędników również w soboty i skierowaniu do prac 9 osób ze Starostwa Powiatowego, wsparcie otrzymało już 55% przedsiębiorców.