XXII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 24 styczeń 2020 15:04

23.01.2020 r. na XXII sesji Rada Powiatu Białostockiego zdecydowała m.in., że Powiat Białostocki przystąpi do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT). Powiat Białostocki dzięki członkostwu będzie miał możliwość:

 1. Współdecydowania o kierunkach promocji i rozwoju turystyki na terenie powiatu białostockiego.
 2. Udziału w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach branżowych organizowanych przez Podlaską Regionalna Organizację Turystyczną.
 3. Uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych.
 4. Prezentacji oferty turystycznej powiatu białostockiego w publikacjach inicjowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.
 5. Nieodpłatnego  dostępu  do  wydawnictw  Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej   i Podlaskiej Organizacji Turystycznej do celów  promocyjnych.

Roczna    składka    członkowska    dla    samorządów    powiatowych   wynosi   5 tys.  zł,  co w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu białostockiego (dane na 30 czerwca 2019 r.) wynosi 0,034 zł.  

Rada po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych uchwaliła, iż w budżecie Powiatu Białostockiego wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pieniądze te nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Białostocki, mogą przeznaczyć na:

 1. udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, szkoleniach branżowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły lub placówki;
 2. kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez uczelnie, na następujących specjalnościach:
  1. psychologia,
  2. edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu,
  3. wychowanie fizyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  4. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika),
  5. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  6. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika).
  1. Określa się na 2020 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w wysokości do 75 % całkowitych kosztów kształcenia (za dwa semestry), nie więcej jednak niż 1 500 zł.
  2. Dofinansowanie form i specjalności doskonalenia zawodowego, o którym mowa
   w § 2 pkt. 2 jest możliwe pod warunkiem zapewnienia nauczycielowi, który otrzymał dofinansowanie, przydziału godzin zajęć, do których uzyskał kwalifikacje.
  3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 pkt. 1 są dofinansowane w części lub całości, w ramach przyznanych środków.

Na koniec sesji radni minutą ciszy uczcili też pamięć zmarłego kilka dni wcześniej byłego biskupa Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka. W czwartek odbywały się uroczystości pogrzebowe biskupa seniora.