XVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 22 październik 2019 15:31

Informuję, iż 31 października 2019 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 5. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 10+980 do km 11+700 w miejscowości Zalesiany i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 6+600 do km 8+535 w miejscowości Księżyno i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 16. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 17. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

                                                               

Białystok, 22 październik 2019 r.