Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego

Dodana: 23 kwiecień 2019 14:29

18 kwietnia 2019 roku członkowie Zarządu spotkali się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Zarząd m.in. jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, kierowanego pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego. Zaakceptował też projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok, kierowanego pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego przy 3 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” nie zaakceptował projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka i postanowił  nie kierować go pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych i postanowił skierować go pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

W planie było też podpisanie pism, skierowanych do Wójtów/Burmistrzów informujących o złożonych wnioskach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Są to następujące wnioski:

 1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Izbiszcze
 2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrebie wsi Kościuki
 3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły
 4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka
 5. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze
 6. Budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany
 7. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Sobolewo - Henrykowo
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów - Biele - Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu
 9. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński
 10. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w m. Łopuchowo
 11. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B: droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap I\
 12. Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe Etap II

Podpisano też umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przez Gminę Łapy na dofinansowanie zadania „Prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Łapy Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska”. Gmina Łapy zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20 000 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Janowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania umowy na przeprowadzenie audytu projektu pn. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.    

Zarząd Powiatu podpisał też umowę z Fundacją „Wolna Wyspa” z siedzibą w Karczmisku o realizację zadania publicznego - „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego 2019”. Podpisano też umowę z Regionalnym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” o realizację zadania publicznego – „Tradycje rękodzielnicze i zielarskie”. Zarząd podpisał też umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „SET” Wasilków o realizację zadania publicznego - „Organizacja turniejów w mini siatkówce dziewcząt”. Podpisano też umowę ze Stowarzyszeniem „Kraina Puszczańskich Tradycji” z siedzibą w Czarnej Wsi Kościelnej o realizację zadania publicznego - „Nie zapomnijmy o tradycji – IV edycja”.