LVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 30 kwiecień 2018 12:28

26 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata
  2018-2028,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2017 rok,
 • w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka,
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Jasionówka.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2017 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2018 r.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2017 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
 14. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2017 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2017 roku.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2017 r.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wniosek Klubów Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Naszego Podlasia i Niezależnych dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną sesję Rady Powiatu Białostockiego.