XXXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 grudzień 2020 15:01

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 21 grudnia 2020 roku o godz.  1230 odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2021 - 2025”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2021-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem lokalu użytkowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego
  na 2021 rok.
 15. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 8 grudnia 2020
 16. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia 19 listopada 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 18. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 20. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

 

Białystok, 10 grudnia 2020 r.