XXXVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym

Dodana: 12 listopad 2020 08:41

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 19 listopada 2020 roku o godz.  1530 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 5. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 15. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 16. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 17. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 18. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku za 2020 rok.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2020 rok.
 21. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

 

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Białystok, 10 listopada 2020 r.