PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-BY-UA 2014 – 2020 „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” PBU1/0722/16

Dodana: 9 październik 2019 09:23

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania.

Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansowują projekty określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych 

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem 

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

 

Pierwszy nabór otwarty był na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Przeznaczono na niego 112,40 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

Projekty składane były w ramach dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

W 2017 roku beneficjenci złożyli prawie 750 koncepcji projektów oraz ponad 380 pełnych wniosków aplikacyjnych. Obejmowały one wszystkie cele tematyczne.

 

  DZIEDZICTWO

DOSTĘPNOŚĆ

GRANICE

BEZPIECZEŃSTWO

KONCEPCJE PROJEKTÓW

352

125

24

248

PEŁNE WNIOSKI APLIKACYJNE

146

61

16

160

WYBRANE PROJEKTY

17

18

13

17

Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję w sprawie projektów, które mają być finansowane w ramach celów tematycznych Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice. Wybrano 65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów EUR. Umowy Grantowe na ich realizację są sukcesywnie podpisywane przez Instytucję Zarządzającą i zwycięskich Beneficjentów wiodących.

 

Projekt realizowany przez Powiat Białostocki (Beneficjent wiodący) wraz z trzema partnerami: Grodnieński Rejonowy Komitet Wykonawczy, Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ” oraz Gminą Gródek, otrzymał wysoką ocenę 81,5 punktu i uplasował się na 11 miejscu listy kwalifikacyjnej.

Projekt pod nazwą „TRANSGRANICZNA SIEĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” („Cross-border Network for Suistainable Transport Governance”) będzie realizowany przez 2 lata: od 1 lutego 2019 oku do 31 stycznia 2021 roku w ramach Priorytetu 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

W trakcie projektu przewidziano następujące działania:

 1. Inwestycyjne:
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od granicy z Powiatem Sokólskim do Bobrownik o łącznej długości 4 km 790 m – Inwestorem jest Powiat Białostocki.
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach o łącznej długości 466 m – Inwestorem jest Gmina Gródek.
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr H-6044 Svyatsk – Vasilevichi – Ostasha – Kadysh o łącznej długości 6 km 500 m – Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo – Budowlane „GRODNOOBLDORSTROJ”, Republika Białoruś.
 2. Działania miękkie:
  • Przeprowadzenie 6 warsztatów tematycznych (3 w Polsce i 3 na Białorusi) dotyczących planowania polityki zrównoważonego transportu transgranicznego oraz zarządzania transgranicznym transportem.
  • Wykonanie 3 opracowań tematycznych dotyczących transgranicznej dostępności transportowej, zarządzania transportem pogranicza oraz transgranicznych polityk transportowych.
  • Opracowanie 6 studium wykonalności dla ewentualnych dalszych drogowych projektów transgranicznych.
  • Opracowanie dokumentu pod nazwą „Zintegrowana strategia transportu transgranicznego”.
  • Konferencja zamykająca projekt.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 378 258,49 EURO, z czego:

 • Dofinansowanie 2 140 432,64 EURO,
 • Koszt rozbudowy drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki wraz z nadzorem inwestorskim 1 148 765,99 EURO,
 • Koszt rozbudowy drogi gminnej nr 105067 B w Bobrownikach wraz z nadzorem inwestorskim 158 722,45 EURO,
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr H-6044 Svyatsk – Vasilevichi – Ostasha – Kadysh wraz z nadzorem inwestorskim 957 400,05 EURO.