Zarząd Powiatu Białostockiego

Dodana: 7 lipiec 2016 08:42

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu, w którego skład wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.

Antoni  PEŁKOWSKI - Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta Powiatu, Radny

Jolanta  DEN - Członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta, Radna 

Jan  KACZAN - Członek Zarządu Powiatu, Radny

- zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu
- przygotowuje projekty uchwał
- gospodaruje mieniem powiatu
- wykonuje budżet powiatu
- zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem kierowników powiatowych, służb inspekcji i straży
- rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw