Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów

Dodana: 17 maj 2017 11:49

parter, pokój 1, tel. 85 740-39-79

Zadania stanowiska

 1. Planowanie, przygotowywanie, zapewnienie realizacji i rozliczanie inwestycji i remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
 2. Zapewnienie właściwego przygotowania inwestycji, w tym w szczególności przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz przygotowanie inwestycji od strony formalnej,
 3. Podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów przez wykonawców inwestycji i remontów,
 4. Wspieranie jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego w zakresie inwestycji
  i remontów obiektów,
 5. Administrowanie budynkami i gospodarowanie mieniem ruchomym Starostwa, prowadzenie książek obiektów Starostwa, zapewnienie czystości, porządku i estetyki na terenie nieruchomości,
 6. Organizowanie gospodarki transportowej Starostwa, prowadzenie związanych z tym rozliczeń i ewidencji,
 7. Kierowanie pracą pracowników obsługi w administrowanych nieruchomościach,
 8. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia budynków i instalacji Starostwa, w tym zakup materiałów,
 9. Planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów technicznych obiektów powiatowych, zapewnienie realizacji dozoru technicznego urządzeń podlegających temu dozorowi, prowadzenie spraw z tym związanych,
 10. Monitorowanie realizacji inwestycji,
 11. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji inwestycji Starostwa Powiatowego,
 12. Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową nie należących do zadań stanowiska ds. bhp i p.poż.,
 13. Pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa robót budowlano-remontowych,
 14. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno-budowlanego.”