Załatwianie spraw przez internet

Dodana: 12 maj 2017 14:27

Jeżeli Pani/Pan posiada podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany, możliwe jest załatwianie niektórych spraw urzędowych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przez Internet. Przykładowo, można w ten sposób uzyskać informacje o ochronie środowiska, uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zarejestrować sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb, złożyć skargę lub wniosek.

Wnioski można składać 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, co ma szczególne znaczenie dla osób przebywających za granicą oraz podróżujących.

Używanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego  wymaga jego zakupu, ale już profil zaufany można uzyskać bezpłatnie podczas jednokrotnej wizyty w odpowiednim urzędzie lub za pośrednictwem niektórych banków. Szczegółowe informacje o tym, jak założyć profil zaufany znajdziesz na platformie pz.gov.pl

W województwie podlaskim komunikację z administracją przez Internet umożliwia Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia pod adresem: cu.wrotapodlasia.pl

W celu złożenia wniosku/pisma w Starostwie Powiatowym w Białymstoku drogą elektroniczną należy:

  1. wejść na stronę Cyfrowego Urzędu korzystając z umieszczonego poniżej linku
  2. wybrać usługę,
  3. zapoznać się z opisem wybranej usługi,
  4. wypełnić elektroniczny formularz wniosku, dołączyć załączniki jeżeli są wymagane,
  5. podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać.

Link do Cyfrowego Urzędu: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10009

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających fakty lub stan prawny, potwierdzających uiszczenie opłat i kosztów postępowania lub innych dokumentów wydanych przez podmiot publiczny – załączniki te mogą mieć postać elektronicznych kopi dokumentów sporządzonych jako ich skany/zdjęcia i uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo
( podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Załączona elektroniczna kopia musi być czytelna. W razie uzasadnionych wątpliwości co do jej autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy, organ może żądać przedstawienia papierowego oryginału dokumentu. Wnoszący jest zobowiązany do przechowywania oryginału dokumentu, którego elektroniczną kopią posłużył się w kontaktach z organem administracji publicznej do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.