Nieruchomosć w Łapach na sprzedaż

Dodana: 6 maj 2019 13:47

STAROSTA  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr 848 o powierzchni 0,0881 ha, położona w obrębie Łapy II przy ul. Długiej, gmina Łapy. Sąd Rejonowy w Białymstoku dla przedmiotowej działki prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00248197/5.

Działka oznaczona nr 848, położona w obrębie Łapy II, gmina Łapy zabudowana jest murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 74 m2 – do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Nieruchomość posiada kształt prostokąta, a dojazd do niej odbywa się przez wewnętrzną drogę gminną. Obszar nieruchomości jest zakrzaczony.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkalnego „Bociany I” w Łapach, obszar na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, w ramach której dopuszcza się realizację obiektów mieszkalnych i mieszkalno-pensjonatowych oraz urządzeń i obiektów związanych z działalnością usługową, rzemieślniczą oraz inna nieuciążliwą działalnością komercyjną, gospodarczą i komunalną, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 78 500,00 zł

Wadium w pieniądzu: 7 850,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego   w  Białymstoku ul. Borsucza 2, w sali konferencyjnej.

Wadia winny być wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku w PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, do dnia 24 maja 2019r. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i pomniejszonej o wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do podpisania umowy Starosta Powiatu Białostockiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pok. 105, w godz. 8.00 – 15.00, tel: 85 740 63 93.