Publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Surażu

Dodana: 5 wrzesień 2019 12:50

STAROSTA  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 339/2 o powierzchni 0,1407 ha i 339/3 o powierzchni 0,1001 ha, położonej w Surażu przy ul. Zabłudowskiej 22, gmina Suraż, powiat białostocki, województwo podlaskie. Przedmiotowe działki posiadają urządzone księgi wieczyste nr BI1B/00209697/5 i nr BI1B/00039190/8. Działka nr 339/2 zabudowana jest budynkiem byłego posterunku policji o powierzchni zabudowy 259,20 m2 i powierzchni użytkowej 623,30 m2. Działka jest położona bezpośrednio przy ul. Zabłudowskiej. Działka nr 339/3 jest niezabudowana. Dojazd do działki z ul. Zagumiennej. Obie działki mogą tworzyć jedną nieruchomość. Dostępne media: w ul. Zagumiennej – energia elektryczna i wodociąg, w ul. Zabłudowskiej – sieć sanitarna.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy w Surażu, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Surażu XXII/132/2001 z dnia 26.02.2001r. i Uchwałą nr VIII/49/11 z dnia 14.06.2011r., dz. nr 339/2 i 339/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną z dopuszczeniem zakładów usługowych i wytwórczych oraz rezydencjonalną.

Cena wywoławcza dz. nr 339/2 - 240 200,00 zł

Cena wywoławcza dz. nr 339/3 – 21 180,00 zł + VAT

Wadium w pieniądzu – 13 069,00 zł

Wadium winno być wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku w PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, do dnia 25 września 2019r. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. 

Przetargi odbędą się w dniu 1 października 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, w sali konferencyjnej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i pomniejszonej o wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi, w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia przetargu, do podpisania umowy, Starosta Powiatu Białostockiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pok. 105, w godz. 8.00 – 15.00, tel: 85 740 63 93.