OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO o zamiarze zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodana: 10 wrzesień 2018 08:06

GKNII.6821.22.2018

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wasilków, gm. Wasilków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 967, o pow. 0,5446 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie przewodów i urządzeń linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotową nieruchomość (udziały: 3/18, 3/18, 9/18 i 1/18), traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele, wskazani poniżej:

  1. Jadwiga Kalinowska, c. Piotra,
  2. Felicja Żukowska, c. Piotra,
  3. Maria Żukowska, c. Jakuba i Zofii,
  4. Nadzieja Żukowska, c. Aleksego i Marii

– nie żyją.

            W związku z powyższym wzywam spadkobierców w/w osób, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i udokumentowali swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

            Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93.