Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna

Dodana: 26 maj 2020 15:10

Białystok, dnia 26 maja 2020 r.

GKNII.6821.25.2020

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Działając na podstawie art. 124a, art. 124 ust. 1b w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 519 o pow. 0,26 ha, stanowiącej własność nieżyjącej Stanisławy Prześniak, c. Jana i Anny, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właścicielka nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącej nie zostały stwierdzone i ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać:

  • osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 85 740-63-93,
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Geodezji, Katastru i    Nieruchomości, 15-085 Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 13;
  • pocztą elektroniczną, adres e-mail: geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl;
  • przez platformę ePUAP, na adres: /StarostwoPwB/skrytka.        

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w niniejszej sprawie.

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski