OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Dodana: 30 listopad 2018 14:57

GKNII.6821.60.2018

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t. j.)

 

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych: 1781/3 i 1781/13, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka.

W rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż ze względu na brak dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.  

W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania.