Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodana: 27 marzec 2020 07:42

   STAROSTA

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Białystok, dnia 18 marca 2020 r.

 

GKNII.6821.14.2020

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 113 ust. 7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

                                                                                                                                                                     

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zalesiany, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 132/11 o pow. 0,0202 ha, stanowiącą nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN63.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaścicielka – Danuta Zajkowska, c. Józefa i Katarzyny nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącej nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, po uprzednim umówieniu się telefonicznym (nr tel. 85 740 63 93).

            Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.           

  

    

     STAROSTA 

       Jan Bolesław Perkowski