OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Dodana: 20 luty 2020 13:58

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/66 o pow. 0,0935 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

            Działka nr 108/66 znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą RM w Choroszczy Nr XXVII/244/01 z dnia 27 grudnia 2001r.  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4,poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.), i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Infrastruktura techniczna – podziemne przewody telefoniczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej znajdujące się w pasie drogowym – ulicy 3-go Maja. 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest położona na obszarze wpisanym do rejestru, jak również nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz w stosunku do niej nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w trybie ustawy o lasach.

Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 - sala konferencyjna (parter).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 121 800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych) plus podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1 218,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemnaście złotych).

Wadium w pieniądzu wynosi: 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 18 marca 2020 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek  Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  18 marca 2020 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie  nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. 

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w lokalnej prasie codziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pokój 105, tel. 85 740 63 93.