Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna

Dodana: 13 maj 2020 08:49

Białystok, dnia 5 maja 2020 r.

GKNII.6821.27.2020

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 Działając na podstawie art. 124a, art. 124 ust. 1b w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 539 o pow. 0,35 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Prokopa, s. Franciszka i Kazimiery, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi podwieszonymi pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właściciel – Kazimierz Prokop - nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone i ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać:

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Geodezji, Katastru i    Nieruchomości, 15-085 Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 13;

- pocztą elektroniczną, adres e-mail: geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl;

- przez platformę ePUAP, na adres: /StarostwoPwB/skrytka.        

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w niniejszej sprawie.

Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że wszelkie informacje w sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 85 740-63-93, przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie.

 

                                                                                               STAROSTA

                                                                                      Jan Bolesław Perkowski