Gospodarka Nieruchomościami

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna

  2020-05-26 15:10:42

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 519 o pow. 0,26 ha, stanowiącej własność nieżyjącej Stanisławy Prześniak, c. Jana i Anny, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna

  2020-05-26 15:06:32

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 538 o pow. 0,25 ha, stanowiącej współwłasność w udziale 2/32 nieżyjącego Kazimierza Łukaszuka, s. Michała i Anny, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  2020-05-26 11:31:18

  Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łapy, zatwierdzoną Uchwałą nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10.03.2006r., działki leżą na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące.

 • Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2

  2020-05-13 08:56:39

  Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a, w związku z art. 25b i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2 , znajdującego się na pierwszym piętrze budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 – na prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia lub na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

 • Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna

  2020-05-13 08:49:00

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 539 o pow. 0,35 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Prokopa, s. Franciszka i Kazimiery, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi podwieszonymi pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.