VI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 luty 2019 15:27

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1100, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.   

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 -2034.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Białystok, 20 luty 2019 r.