Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 czerwiec 2019 13:07

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsucza 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na
  rok 2019.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Sprawy różne:
  1. Zapoznanie się z pismami Dyrektor SP ZOZ w Łapach.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

Białystok, 18 czerwca 2019 r.