Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencj

Dodana: 23 październik 2019 10:05

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 31 października 2019 r. o godzinie 930 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsucza 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinasowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  5. Sprawy różne:
  6. Zapoznanie się z pismami Dyrektora SP ZOZ w Łapach.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z dnia 17 października 2019 r.

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Białystok, 22 października 2019 r.