Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 18 czerwiec 2019 13:43

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15: 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna, parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na
  rok 2019.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego
  ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.
 11. Sprawy różne:

a) Zapoznanie się z pismem Burmistrzów i Wójtów gmin wchodzących w skład Powiatu Białostockiego.

b) Zapoznanie się z pismem mieszkańców i uczestników dróg powiatowych nr 1454B i 1456B.

c) Zapoznanie się z odwołaniem mieszkanki Gminy Czarna Białostocka.

d) Zapoznanie się z pismem Burmistrza Suraża.

e) Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 26 lutego 2019 r. oraz 20 maja 2019 r.

 

               Podpisał:

Andrzej Babul

     Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej