IX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 18 kwiecień 2019 14:23

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 25 kwietnia 2019 roku o godz. 1100, w Inkubatorze Przedsiębiorczości, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22A w Łapach odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
  w Powiecie Białostockim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
  w 2018 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2018 roku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  w Białymstoku za 2018 r.
 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 Podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Zenon Żukowski

Białystok, 18 kwietnia 2019 r.