XV Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 2 wrzesień 2019 08:15

Rada udzieliła pomocy finansowej Gminie Michałowo w formie dotacji celowej w kwocie 208.670 zł na dofinansowanie realizacji zadania publicznego – prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie. Wcześniej, w czwartek rano strony podpisały akt notarialny, na mocy którego Gmina Michałowo przejęła szkołę od Powiatu Białostockiego.

Radni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami z działań, podejmowanych na terenie powiatu białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2018 r.

Radni postanowili przekazać Zarządowi Powiatu Białostockiego wniosek mieszkańców wsi Olmonty w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze - Olmonty. Troje mieszkańców przedstawiało swoje argumenty i potrzeby na czwartkowej sesji.

Radni postanowili też przekazać Zarządowi Powiatu Białostockiego wniosek w sprawie wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 1446B (Dzierniakowo - Gródek). Podobnie uchwalili w sprawie wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany.

Radni zajmowali się także skargą na rozpatrzenie wniosku, dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec. Rada Powiatu uchwaliła:

„Uznaje się za bezzasadną skargę na rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.

Radni uznali też za bezzasadny wniosek dotyczący wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna.

Radni podjęli też decyzję o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Pan Przemysław Lis – Markiewicz złożył skargę na uchwałę Nr IX/84/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Skarga poprzedzona była wniesieniem przez skarżącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego pismem z dnia 25 lipca 2019 r.  Zarówno w w/w piśmie jak i skardze skarżący wniósł o uchylenie uchwały Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Radni podjęli uchwałę o odmowie uchylenia w.w uchwały.