Uchwała Nr 929/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Dodana: 22 listopad 2018 14:36

Uchwała Nr 929/2018

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 22 listopada 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie
powiatu białostockiego.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 906/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

 §1

  1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 192 060 zł.
  2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 §3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu 

Załącznik

do Uchwały Nr 929/2018

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia  22 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:

  1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
    w roku 2019 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,

postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w w/w uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

Uchwała rozstrzygnięcie konkursu.doc