Spotkanie w sprawie Programu Budowy i Przebudowy Dróg Powiatowych

Dodana: 1 marzec 2019 12:10

W środę (27.02.2019 r.) z inicjatywy powiatu białostockiego w starostwie powiatowym w Białymstoku odbyło się w pierwsze robocze spotkanie w sprawie tworzonego przez powiat Program Budowy i Przebudowy Dróg Powiatowych. Na zaproszenie starosty Jana Perkowskiego do starostwa przyjechali burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu białostockiego. Starosta przypomniał, że w powiecie jest ok. 1100 km dróg, z czego aż ok. 500 km wymaga budowy, przebudowy i modernizacji. Wykonanie wszystkich będzie trwało kilkadziesiąt lat, nawet przy zwiększonych nakładach i partycypacji gmin w dotychczasowym udziale procentowym. Starosta poinformował,  jak będzie tworzony Program Budowy Przebudowy Dróg Powiatowych (nazwa robocza). W programie będą wskazane drogi, które spełniają ustawową definicję drogi powiatowej – łączące stolice gmin (priorytetowe) i te, które z innych ważnych przyczyn także mogą zostać uznane za drogi priorytetowe oraz te, które drogami powiatowymi być nie powinny. Te ostatnie będą mogły być przejęte przez gminy, przy czym do uzgodnienia pozostaną zasady przejęcia i ew. wspólnego sfinansowania inwestycji. Burmistrzowie i wójtowie postulowali, aby utrzymać dotychczasową zasadę dofinansowania inwestycji drogowych powiatu (50%/50%). Starosta zapewnił, że przynajmniej w wypadku dróg priorytetowych zasada ta będzie utrzymana.  Poinformował, że w planach jest kilkudniowy objazd wszystkich dróg powiatowych, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy radni Rady Powiatu. Pomoże to we wskazaniu dróg do budowy w pierwszej kolejności. Nie może być tak, że wykonuje się dokumentację, bez szans na realizację danej inwestycji. Dotychczas wykonano aż 72 niezrealizowane dokumentacje, z czego dla 48 nie przewidziano żadnych terminów realizacji. Duże znaczenie mają pieniądze, jakie powiat białostocki może otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych. Wg informacji przekazanych przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego województwo podlaskie ma do podziału 332 mln zł.  Wicestarosta Roman Czepe poinformował, że na kolejnych spotkaniach władz powiatu białostockiego z włodarzami gmin przedstawiony będzie wykaz (wraz z mapą) dróg priorytetowych (wynikający z zapisów ustawy i itp.) oraz omówiony będzie tryb wyboru dróg do przebudowy na lata 2019 -2023. Podkreślił, że bardzo istotne przy wyborze dróg do realizacji będzie to, czy droga spełnia warunek ustawowy zaliczenia do dróg powiatowych. (Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, są to drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą). Dokumentacja jest jedynie niewielkim kosztem realizacji inwestycji, stąd powinna być sprawą wtórną przy ustaleniu zasad i wskazaniu dróg do realizacji. Wszystkie te tematy będą sukcesywnie omawiane z gminami powiatu białostockiego.