Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem raportu o stanie powiatu

Dodana: 15 kwiecień 2019 14:50

Na pierwszym spotkaniu w tej sprawie spotkali się w Starostwie przy ul Borsuczej (11.04.2019 r.) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa. Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawi Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.  Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, i uchwał rady powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.