Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodana: 16 październik 2018 13:36

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017, poz. 2030 z późn. zm.), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

I Rodzaj zadania objętego konkursem:

Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Michałowo.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych kwotę 180 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) na wynagrodzenia oraz kwotę 11 880 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) na edukację prawną.

III Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się
  oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 • przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 • dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
  • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem
  • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
   w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 • opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 • posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.;
 • dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania,
  w szczególności w zakresie zapewnienia:
  • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   i jego dokumentowaniem,
  • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 • opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego
  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
 • w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie      rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
 • wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
 • organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

IV Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej   

      (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

      (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
   z późn. zm.).
 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
  o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

 

V Termin składania ofert:

17.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

VI Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.
 3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
 4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku.
 5. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może:
 • adwokat i radca prawny,
 • doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub przestępstwo skarbowe.

7. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego
  i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 • spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

 

VII Zasady składania ofert:

 1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1
  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: powiatbialostocki.pl (w zakładce Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej).

 

 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
 • aktualny statut podmiotu,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia
  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.
 • pisemne zobowiązanie do:
  • zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
  • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego,
  • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 • dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego,
 • organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń
  z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie,
 • organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia
  o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Kancelarii Ogólnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

Termin składania ofert upływa w dniu  6 listopada 2018 r.  W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Białostockiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
 2. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
  w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia:
 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 • złożone po terminie,
 • których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 • podpisane przez osoby nieupoważnione,
 • złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII.
 1. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów:
 • kwalifikacje i kompetencje zespołu osób realizujących zadnie, 1- 10 punktów;
 • posiadane zasoby rzeczowe, 1- 5 punktów;
 • liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jaką oferent zamierza prowadzić, 1- 3 punkty;
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, 1- 10 punktów;
 • ocena kalkulacji kosztów przedstawionej oferty, 1- 5 punktów.
 1. Komisja konkursowa dokona wyboru oferty (maksymalnie 3) i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów (w tym w zakresie niewykazania odpowiednich kwalifikacji do świadczenia takiego poradnictwa), prowadzenie punktów powierzy się organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacje pozarządowe składające oferty powinny zadeklarować czy będą zainteresowane prowadzeniem większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX Wybór ofert:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem Komisji
  w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione
  o decyzji Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

X Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.
 2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Białostockiego w formie aneksu do umowy.
 3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
 4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

XI  Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat   Białostocki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

 1. Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 182 178 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem  złotych) na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Na realizację zadania w 2019 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 192 060 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

XII.   Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.

XIII.  Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Antoniego Pełkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym
w Białymstoku,

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

- uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- podstawa prawna przetwarzania danych:

1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.

- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

UCHWAŁA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc