Nowa kadencja Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dodana: 3 lipiec 2019 15:21

3 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odbyło się zwołane przez Starostę Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego - pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem Starosty Powiatu Białostockiego nr  42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na kadencję w latach 2019-2023.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Tworzy ją 5 osób, zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego.

Powołana teraz Rada składa się z przedstawicieli: Fundacji Nowa Wola, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku, Polskiego Związku Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku oraz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Łapach.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku Elżbieta Anna Turczewska. Starosta pogratulował powołanym wyboru na czteroletnią kadencję i życzył owocnej współpracy z samorządem w działaniach na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Spotkanie było również okazją do złożenia członkom poprzedniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podziękowań za zaangażowanie i pracę, cenne wskazówki i wspólne poszukiwanie rozwiązań, łagodzących skutki niepełnosprawności.

Zadania oraz organizację i tryb działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu działań Rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych