„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. w Powiecie Białostockim

Dodana: 11 grudzień 2018 11:15

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

w Powiecie Białostockim

Zarząd Powiatu wyraził gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

 

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

 

Adresatami pomocy mogą być:

  • obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 

- zgodnie z definicją zamieszczoną w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” - urzędy - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego;

- nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego
i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

 

  • obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 

  • obszaru D (likwidacja barier transportowych):
    1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
    2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

 

- zgodnie z definicją zamieszczoną w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” - placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – to placówka działająca co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez: organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

  • obszar B – do 150 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – w Powiecie Białostockim intensywność pomocy wynosi 50%, z tym że w przypadku likwidacji barier w urzędach wskaźnik wynosi 30%;
  • obszar C – do 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - w Powiecie Białostockim intensywność pomocy wynosi 70% ;
  • obszar D – na likwidację barier transportowych do:

- 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

- 250 000,00 zł dla autobusów;

- w Powiecie Białostockim intensywność pomocy wynosi 70% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.    

 

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do „Procedur realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z załącznikami określonymi w „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów  B, C, D, F i G programu ” stanowiących załącznik nr 1 do ww. „Procedur…”. Ponadto do wniosku należy dołączyć :

- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu – w wysokości całego kosztu realizacji projektu,

- oświadczenie, iż beneficjent nie jest podmiotem, który po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, nie dotrzymał warunków umowy i nie wykonał do dnia złożenia projektu ciążących na nim zobowiązań wynikających z niedotrzymania tych warunków,

 - w przypadku, gdy beneficjent jest podatnikiem VAT, VAT nie jest kwalifikowalny, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- oświadczenie dotyczące pomocy publicznej wg wzoru podanego w załączniku na dole strony.

Wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone pieczątką podmiotu oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych w imieniu podmiotu do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Wnioski proszę kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku na adres: 15 - 028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 w terminie do 15 lutego 2019 r. 

Dodatkowe informacje dotyczące programu i procedur oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku tel. 85 732 17 72 w. 8.

załącznik