Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego

Dodana: 15 styczeń 2019 15:33

         Uchwała Nr  42 /2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru oferty na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” na zadanie pn.Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dorosłych z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację”, wysokość przyznanych środków - 13 920 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

2. Upoważnia się:

  1. Jana Bolesława Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego,
  2. Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego

do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Roman Czepe – Wicestarosta

Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 42 /2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego pn. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dorosłych z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację”, postanowił przyznać dofinansowanie podmiotowi, który złożył ofertę w ramach otwartego konkursu we wnioskowanej wysokości tj. 13 920 zł, gdyż oferta spełniła wymogi formalne i  została rekomendowana przez Komisję.

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego
w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami
oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w otwartym konkursie ofert.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta