Niepełnosprawni mogą ubiegać się o pieniądze m.in. na zakup sprzętu czy edukację

Dodana: 13 marzec 2019 15:08

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– MIESZKAŃCÓW POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
DOTYCZĄCA REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Informujemy, iż w 2019 roku w Powiecie Białostockim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do celów szczegółowych programu należy:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub
  wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
  w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym
  rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 W roku 2019 przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
                  adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) lub
                    osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
                    z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
                   umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
                  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
                   w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
                  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

 1. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
              oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  
              (do 16 r. ż.) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
              z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
      sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
          oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
            niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
          oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem
            o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) lub osób ze znacznym albo
           umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
           i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
             elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
             z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) lub osób ze znacznym
             stopniem niepełnosprawności,
 1. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
      inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
       o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) lub osób ze znacznym stopniem
       niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
   rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
         adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na
         III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
            oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
            z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) lub osób ze znacznym
            stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
            problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę
            lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
 1. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
   osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod
                               inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
                               stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub
                               opiekunem prawnym dziecka,

Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie
                    kosztów edukacji, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
                    niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite
              studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez
              szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/
              wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem
              Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami
             

Termin składania wniosków:

 • Moduł I:

- od 12 marca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 • Moduł II:

- od 12 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019

- od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. - wnioski dotyczące roku akademickiego
                                                                                          2019/2020

Szczegóły dotyczące zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 r.  - Moduł I oraz Moduł II określają uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego.

Dnia 12 marca 2019 roku Zarząd Powiatu Białostockiego podjął Uchwałę nr 83/2019
w sprawie zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Uchwała może zostać zmieniona w przypadku, gdy
otrzymane środki PFRON na realizację programu nie pozwolą na zabezpieczenie kwot wynikających ze złożonych wniosków.

Więcej informacji o realizacji przez Powiat Białostocki pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przeznaczonej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Białostockiego oraz zasadach programu i dokumentach niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach ww. programu w 2019 r. można uzyskać na stronach internetowych: www.pfron.org.pl
i pcprb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku (dane teleadresowe: 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1, tel. 85 732 27 42).