Wstecz

 

Wydział Geodezji

Do zadań  WYDZIAŁU  GEODEZJI, KATASTRU   NIERUCHOMOŚCI należy realizacja przypisanych powiatom przepisami prawa zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

 

 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie działalności decyzyjnej
 2. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 3. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 4. Uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.
 5. Zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, w tym zatwierdzanie projektów osnów. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowo-odszkodowawczego oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, wydawanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu).
 7. Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 732 95 66
 8. Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej.
 9. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( według przepisów poszczególnych ustaw )
 10. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu
 11. Orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa – za świadczenia emerytalne.
 12. Prowadzenie uzgodnień warunków zabudowy i zagospodarowana terenu, dla którego nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Wydawanie zezwoleń na wyłączanie z produkcji użytków rolnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,  scaleniami i wymianą gruntów.
 15. Kontrola i przyjęcie do zasobu opracowań geodezyjnych sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


 n/w  sprawach  Interesanci  mogą  uzyskać  informacje  telefonicznie :

  

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 • wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( w tym zaświadczenia do ZUS i KRUS)

 

       tereny gmin: Michałowo, Poświętne, Suraż, Juchnowiec Kościelny.

        tel. 85-732-45-98


       tereny gmin: Choroszcz, Zawady, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Wasilków

       tel. 85-740-63-91


       tereny gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna Białostocka, Tykocin, Zabłudów.

       tel. 85-732-82-18

 

 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
 • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu w celu zakładania i przeprowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i naziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej

       tel. 85-740-63-93

 • orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania przekazanych uprzednio na własność państwa za świadczenia emerytalne
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
 • wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu

       tel. 85-732-84-03

 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcanie tego prawa w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa85 740-63-93
 • prowadzenie postępowań dotyczących regulacji prawnej gruntów zajętych pod drogi publiczne tel. 85-732-95-66
 • gospodarowanie mieniem powiatu

        tel. 85-740-63-93

 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz postępowań dotyczących scaleń, wymian i rekultywacji gruntów
  tel.85-740-63-99
 • Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 732-95-66

 

 

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  WYDZIAŁ  GEODEZJI, KATASTRU   NIERUCHOMOŚCI   określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa Powiatowego   Białymstoku.